Följ Regionala cancercentrum i samverkan

Taggar

Uppskjuten cancervård delrapport 2 – Jämförelse av antalet nyregistrerade cancerfall under mars-oktober 2020 och motsvarande period 2019
Utredning av icke småcellig lungcancer i Värmland. En studie om handläggning före och efter införande av standardiserade vårdförlopp
 Användning av nya cancerläkemedel – redovisning gällande ett urval av cancerläkemedel med registrerad användning 1 januari – 30 juni 2018
RCC vill möta framtiden med patientinflytande, prevention, processarbete och kunskapsstöd från vårdens professioner

Satsningarna på cancerstrategin och regionala cancercentrum har satt fart på svensk cancervård. Inför nästa fas har RCC definierat hur vi vill ta oss an utmaningarna i framtidens cancervård, och beskriver det i detta positionspapper.

Överenskommelse 2017 – Kortare väntetider i cancervården
Överenskommelse 2017 – Kortare väntetider i cancervården
Så tycker patienterna om standardiserade vårdförlopp – patientrapporterade erfarenhetsmått (PREM)

Under åren 2015-2018 genomförs en nationell satsning för att korta väntetiderna i cancervården genom införande av standardiserade vårdförlopp (SVF). I satsningen ingår även att följa upp patienternas upplevelser av att utredas enligt SVF. Rapporten redovisar resultaten av ett första utskick av enkäter till 4 615 patienter som genomgått en utredning enligt ett SVF.

Nationell nivåstrukturering – förslag om koncentration av tolv åtgärder i cancervården, 2016-01-11

Ett underlag för information till landstingens hälso- och sjukvårdsledningar. Underlaget innehåller Regionala cancercentrum i samverkans förslag till ytterligare koncentration av komplicerade åtgärder inom cancervården, som bör utföras vid färre sjukhus än vad som sker idag.

Kortare väntetider i cancervården 2016

Kortare väntetider i cancervården 2016

Dokument   •   2015-12-21 12:30 CET

Överenskommelse mellan SKL och staten om år två i den nationella satsningen för kortare väntetider i cancervården 2015-2018.

RCC:s remissvar till Miljö- och energidepartementet
Nationell handlingsplan för minskad exponering för UV-strålning
Nationell plan för kompetensförsörjning inom cancervården
RCCs remiss med förslag till koncentration av sju åtgärder inom cancervården

Regionala cancercentrum föreslår i en remiss till landstingen att sju ovanliga och komplicerade kirurgiska och onkologiska åtgärder ska koncentreras till fyra eller färre platser i Sverige.

RCCs handlingsplan för ett rökfritt Sverige
Standardiserade vårdförlopp – de fem första diagnoserna
Frågor och svar om gynekologiskt cellprov

Frågor och svar om gynekologiskt cellprov

Dokument   •   2014-10-03 08:15 CEST

Frågor och svar om mammografi

Frågor och svar om mammografi

Dokument   •   2014-10-03 08:15 CEST

Kallelsemallar för mammografi och gynekologiskt cellprov
NPCR nyhetsbrev nr 11, sep 2014

NPCR nyhetsbrev nr 11, sep 2014

Dokument   •   2014-09-30 14:21 CEST

RCCs rekommendation och beslutsunderlag

RCCs rekommendation och beslutsunderlag

Dokument   •   2014-09-17 11:11 CEST